STIFT UND PAPIER

tiger

mokey3

IMG_0406

köpfe1

Scan30029

IMG_3434

zecihnung_2

pingu

köpfe

Scan30032

Scan30004

IMG_0602

mokey6

mokey5

mokey

reduktion3

mokey4

baum_2

kroko

foyer2

menschen_23

menschen_2

mokey7

abstrakt_2

frau

IMG_3433

mokey8

reduktion2

schulhus

Scan30002

mokey2

Scan30024

Scan30026

Scan30023

reduktion

IMG_0406